Search form

Jama Aburr-ji 21:10

10Gun-gatiya gu-yinmiyapa ngorrngurra nipa Bilip ana-murna nyiburr-ni, an-nerranga Judíya (Judea) wenga ana-garlmuna, an-nelangga Agabach (Agabus). Nipa burr-guta rrapa an-mujaruk Wangarr gun-nika wengga gu-ngurrjinga a-workiya, Wangarr ana-nyala a-wucha a-workiya.