Search form

Jama Aburr-ji 21:14

14Paul a-yinagata a-wena; gala gu-yagurrmungarna arrburrwa. Lika gala mola nyiburr-ngiwijarrarna nula. Wurra nyiburr-yinanga, “Ganapiya, ngayburrpa nyiburr-mola Wangarr a-yinmiya barra jama a-ji.”