Search form

Jama Aburr-ji 21:24

24Wurra nginyipa ny-malcha barra burrwa barra wugupa nyiburr-boy Wangarr gun-nika bala gun-japurra. Lika gun-gata yarlanga nginyipa wugupa burrwa nyiburr-wepiya barra minypa Mojich arr-wuna joborr. Rrapa mun-nginyipa rrupiya ny-junggaja barra burrwa, gubu-mungba barra. Minypa burdacha rrapa jip abu-ma barra, lika junggay an-gata abu-wu barra nuluwa Wangarr an-nika, rrapa minypa ana-werranga mula aburr-jirra burr-jagulma, bama aburr-gorla burr-nega. Ny-yirda barra ny-malcha burrwa. Lika gu-gurdiya wenga aburr-jaranga marn․gi aburr-ni barra nggula ngardawa minypa aburr-werranga bima bubu-ngurrjinga gun-narda gala gun-burral; jarra Mojich gun-nika n-dimanga.