Search form

Jama Aburr-ji 21:26

26Ganapiya. Gun-narda Paul a-galiyana burrwa Jeymch birripa, lika gun-nerranga gu-ni, lika a-malchinga burrwa aburr-gata gu-galiya yerrcha abirri-jirrapa abirri-jirrapa mu-ngoyurra gochila abi-rrana Wangarr. Lika wugupa aburr-bona Wangarr gun-nika bala gun-japurra. Lika gun-gata yarlanga aburr-wepiyana minypa Mojich burr-wuna joborr. Lika Paul a-barrngumurra wupa, lika junggay an-gata a-wena nula gu-yinpa barra gubu-mungba barra. Minypa ngorrngurra arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gu-ni barra, lika burdacha rrapa jip abu-ga barra gurda, Wangarr abu-wu barra ngardapa ngardapa.