Search form

Jama Aburr-ji 21:30

30Gun-gatiya lika wurra gama gorlk aburr-jaranga gun-gata rrawa aburr-bachirramiyana nula Paul. Lika gu-ngardapa aburr-negiyana aburr-yurtchinga, Paul abi-rrimarra gata wupa gu-bala a-ni Wangarr gun-nika gun-japurra. Lika abu-rurrgakaja aburr-bena yarlanga, lika warrika junggay yerrcha aburr-gata ngana gu-jirra gubi-jakabuna nula.