Search form

Jama Aburr-ji 21:31

31Wurra gun-gatiya waypa aburr-gata abu-buna aburr-ni, jimarna barra a-juwa, wurra an-ngardapa a-yurtchinga, janguny gu-ganyja nula an-gata bunggawa burrwa Rowm (Rome) an-guyinda an-dakal. Minypa a-yinanga nula, “A-lay, aburr-gata Jirúchalam aburr-nirra, aburr-jaranga aburr-bacha aburr-nirra.”