Search form

Jama Aburr-ji 21:32

32Lika warrika bunggawa an-gata a-garlmunapa an-dakal ana-ganyja. A-yurtchinga a-ni, a-bena burrwa aburr-gata aburr-jaranga wurra gama gorlk. Rrapa gun-gatiya waypa birripa burrbi-nana bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal rrapa aburr-yigipa wugupa nula aburr-bena, lika gubu-bawuna gun-gata minypa Paul abu-buna aburr-ni.