Search form

Jama Aburr-ji 21:33

33Lika an-gata bunggawa ana-bona, a-rrimarra Paul. Lika a-wena aburr-yigipa jawina barra abu-bicha an-gubandawiya jirn (chain) abirri-jirrapa. Lika wurra gama gorlk burr-wengganana, “A-lay, an-guna ana-ngay? Nipa a-yinmiyana werra a-negiyana?”