Search form

Jama Aburr-ji 21:34

34Wurra ngana waykin aburr-wena aburr-jaranga, burr-gala gubu-ganyja rraka gala gun-burral janguny gu-barripungarna. Lika a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal abu-ga barra gu-birripa gu-rrawa gu-ngardapa aburr-ni aburr-workiyana.