Search form

Jama Aburr-ji 21:35-36

Paul Burr-gurdagurdarrana Nipa An-mola

35-36Lika Paul abu-ganyja, gata aburr-bena, jimarna abu-ganyjarna aburr-warrchingarna gu-bala. Wurra gu-galiya yerrcha aburr-gata burr-guya aburr-bachirramiyana, jimarna barra abu-bu. Waykin aburr-jabarrchinga, aburr-yinanga, “Ngubu-bupa a-juwa!”

Lika aburr-gata an-dakal waykin abu-wenyagarra, abu-ganyja aburr-warrchinga, 37jimarna abu-ganyjarna wupa aburr-barrngumiyarna. Wurra Paul a-wena nula an-gata bunggawa burrwa an-dakal, “A-lay, ngu-wengga barra nggula.”

Lika an-gata a-wena nula Paul, “A-lay, nginyipa wengga gun-nginyipa ny-yeya Grik (Greek) aburr-guyinda gun-birripa, ya?