Search form

Jama Aburr-ji 21:37

37jimarna abu-ganyjarna wupa aburr-barrngumiyarna. Wurra Paul a-wena nula an-gata bunggawa burrwa an-dakal, “A-lay, ngu-wengga barra nggula.”

Lika an-gata a-wena nula Paul, “A-lay, nginyipa wengga gun-nginyipa ny-yeya Grik (Greek) aburr-guyinda gun-birripa, ya?