Search form

Jama Aburr-ji 21:39

39Paul a-yinagata nula, “Ng-gurda ngaypa ngika minypa an-gata an-gugaliya. Wurra ngaypa Ju, Dartchach (Tarsus) ng-guyinda, gun-gata Dartchach wana gu-jirra gun-gata jonama gun-baykarda Jilíchiya (Cilicia). Wurra, a-lay, yama ngaypa ngu-wengga burrwa aburr-guna?”