Search form

Jama Aburr-ji 21:7

7Lika Daya wenga nyiburr-bona, nyiburr-bena Dolaméyach (Ptolemais). Gata nyiburr-gortkurrchinga, lika Jesus burr-yika jawina aburr-gata galamurrpa nyibu-garrana, lika nyirrbu-menga, nyirrbu-ganyja, birripa aburr-murna nyiburr-ni ngorrngurra gun-ngardapa.