Search form

Jama Aburr-ji 21:8

8Nyiburr-yu, guna-gepana, lika nyirrbu-bawuna, mun-maywapa michiyang nyiburr-gortkurrchinga. Lika nyiburr-bona, nyiburr-bena Jecharíya (Caesarea). Lika Bilip (Philip) ana-murna nyiburr-ni, nipa an-gata Nyanyapa arrku gun-nika janguny gu-ngurrjinga a-workiyana. Minypa mu-ngoyurra Jesus burr-yika gu-galiya yerrcha burrbu-menga aburr-gugunggaja arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, nipiya Bilip burr-guta.