Search form

Jama Aburr-ji 22:10

10“Lika ngu-yinanga nula, ‘Ngu-yinmiya barra, a-lay, Bunggawa?’

“Nipa Bunggawa a-yinagata apula, ‘Garlma. Boy Daméchkach. Gata ana-werranga a-wengga barra nggula gun-nga Ngun-anya gu-borrwurra nggula jama ny-ji barra.’