Search form

Jama Aburr-ji 22:16

16Ganapiya. Wurra an-nga nula ay-malapurda? Wurra garlma barra bama ngiy-gurraga rrapa Nyanyapa arrku ny-yenggana barra biy-wepa gun-nerra n-dimarra.’ A-yinagata apula nipa an-gata Ananáyach, lika ganapiya, ngu-yinagata.