Search form

Jama Aburr-ji 22:2

2Gun-narda aburr-galiyana nula gun-birripa wengga gun-gata Yibru (Hebrew) a-wena burrwa, lika burr-guya gun-ngap gubu-bawuna aburr-ni.

Lika Paul mu-nguy a-wena burrwa.