Search form

Jama Aburr-ji 22:20

20Rrapa gun-gatiya an-nginyipa jawina Dipan (Stephen) abu-buna, a-juwuna, ngaypa gatiya ngu-yagurrmurra burrwa abu-buna rrapa minypa mun-birripa molma mun-gunegiya mirikal ngu-malapuna burrwa ngu-ji.’ Ngu-yinagata ngu-wena nula nipa an-gata Bunggawa.