Search form

Jama Aburr-ji 22:21

21“Wurra nipa a-yinagata apula, ‘Boy. Gu-werranga gu-rrawa ngiy-jerrma barra burrwa balay aburr-gata Jentayl (Gentile) yerrcha.’ ” A-yinagata Paul a-wena burrwa a-ni.