Search form

Jama Aburr-ji 22:22

An-dakal Jimarna Paul Abu-jurrburaykujamungarna

22Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk aburr-galiyana nula aburr-ni, Paul a-wena burrwa. Wurra gun-narda jurdach a-wena Bunggawa a-jerrmarra burrwa Jentayl yerrcha, lika burr-guya aburr-wena aburr-bona, aburr-yinanga, “Bubu-bupa, a-lay! A-juwupa barra! Gala barra mola ngubi-na barra!”