Search form

Jama Aburr-ji 22:24

24Lika an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal a-wena burrwa aburr-yigipa, “A-lay, aburr-guna an-nga nula aburr-jabarrchinga aburr-jirra? An-guna a-yinmiyana waygaji? Wurra wupa bubu-ga, bubu-jurrburaykujama nuwurra a-wengga ana-gorrburrwa a-yinmiyana werra a-negiyana.”