Search form

Jama Aburr-ji 22:25

25Wurra gun-gatiya abu-bichinga minypa abu-jurrburaykujama barra, wurra Paul a-wena nula an-gata yi-gurrepa a-ji nula, nipa an-gatiya an-dakal a-ganyja a-workiya, a-yinanga nula, “A-lay, an-gata bunggawa Rowm (Rome) a-ninyarra marn․gi apula, a-la. Wurra ana-goyburrpa ngunabu-bu barra, ya? Wurra an-gata jaga a-ganaja a-workiya joborr gala mari nguna-wengganacharna burdak minyja jimarn jarra werra ngu-negiyana.”