Search form

Jama Aburr-ji 22:26

26An-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiya, gun-narda waypa a-galiyana nula Paul, lika a-bona, a-nana bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal. Lika a-wena nula, “A-lay, nginyipa gipa ny-borrwuja ny-yinmiya, ya? Wurra jarra bunggawa a-ninyarra Rowm nipa marn․gi nula an-guna an-gugaliya.” A-yinagata a-wena nula.