Search form

Jama Aburr-ji 22:28

28Lika an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal a-yinagata, “Ngaypa niya, bunggawa an-gata Rowm a-ninyarra marn․gi apula, wurpa lika rrupiya wana mu-ngoyurra ngu-barnjinga gu-gatiya wenga ng-gata ngu-welangga ngu-yurra.”

Paul a-yinagata nula, “Aya. Wurra ngaypa bunggawa ana-murna ngu-bambungguna.”