Search form

Jama Aburr-ji 22:29

29Gun-narda waypa Paul a-wena, warrika aburr-gata an-dakal aburr-barrjekarra, mu-ngoyurra abu-burndarna, mari nula abu-wengganacharna burr-guta. Rrapa an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal, nipa burr-guta a-gurkuja ngardawa a-bichinga Paul an-gatiya minypa bunggawa Rowm a-nirra marn․gi nula.