Search form

Jama Aburr-ji 22:30

Paul A-wena Burrwa Ju Yerrcha Ganychila (Councillor)

30Gun-narda waypa guna-gepana, lika ngardawa an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal jal a-ni marn․gi a-ni barra gun-burral an-nga nula Ju yerrcha aburr-bachirramiyana nula Paul, lika a-wena Ju yerrcha wana junggay yerrcha rrapa mola ganychila yerrcha birripa barra aburr-bamagutuwiya. Ganapiya, lika ana-ganyja Paul yarlanga, lika ay-ganyja, ganychila yerrcha mu-ngoyurra a-barnjinga burrwa, gatiya a-jinyja birripa aburr-gochila.