Search form

Jama Aburr-ji 22:6

Paul Mu-nguy A-wena Rrapa A-ngurrjiyana Gun-gata Minypa Nipa A-ngukurdanyjiyana

(Jama Aburr-ji 9:1-19; 26:12-18)

6“Wurra, a-jay, a-lay, yi-gata ngaypa ngu-bona, marnnga waykin jiny-ji ngu-bena Daméchkach yi-gurrepa, gugu gun-gujayanaya gu-bena apula waykin wenga.