Search form

Jama Aburr-ji 22:8

8“Ngaypa ngu-yinanga nula, ‘Ny-yingiya, a-lay, Bunggawa?’

“A-yinagata apula, ‘Ngaypa Jesus ng-guna Nejarach (Nazareth) ng-guyinda, ng-guniya nginyipa nguna-burnda ny-yorkiya.’ A-yinagata a-wena apula.