Search form

Jama Aburr-ji 22:9

9Rrapa aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha aburr-gata wugupa apula birripa gubi-nana gun-gata gun-gujayanaya, wurra gala aburr-galiyarrarna manyjirda a-jirra a-wena apula, wurra ngaypa wupa ngardapa.