Search form

Jama Aburr-ji 23:10

10Lika Berachi yerrcha Jejuchi yerrcha gu-gapa gu-guta aburr-bachirramiyana burrwa, burr-guya ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiyana. Lika bunggawa burrwa Rowm (Rome) an-guyinda an-dakal a-worijinga nula Paul; gala yapa abu-burndarna, a-juwiyarna. Lika a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-gata an-dakal, lika burrbu-ngorrkorndanga ganychila (councillor) yerrcha, lika Paul abi-rrimarra, lika abu-ganyja wupa gun-birripa bala.