Search form

Jama Aburr-ji 23:11

11Ganapiya, lika gun-gatiya ana-munya gu-ni, lika Jesus nipa Bunggawa a-bena nula Paul. Yi-gurrepa a-ji nula, a-yinanga nula, “A-lay, gala barra ny-jurkuja. Wurra gipa nguna-ngurrjinga burrwa aburr-guna Jirúchalam (Jerusalem) aburr-nirra, rrapa ny-yirda barra nguna-ngurrja barra burrwa aburr-gata Rowm aburr-nirra.”