Search form

Jama Aburr-ji 23:12

Wengga Gubu-buna Paul Abu-bu Barra

12Gun-gata waypa nuwurra guna-gepana, lika aburr-werranga Ju yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana, lika joborr gubi-jarlapuna. Minypa gochila burrbi-rrana gu-gapa gu-guta gala barra mbi-bay balaja, jin-garla, bugula burr-guta; wurra burdak Paul abu-bu barra, a-juwa barra, lika nuwurra waypa jurdach balaja mbi-bay barra.