Search form

Jama Aburr-ji 23:13

13Aburr-gata gu-galiya yerrcha minypa aburr-yinagata gochila burrbi-rrana gu-gapa gu-guta, birripa aburr-jaranga, minypa mu-wurra yerrcha 40.