Search form

Jama Aburr-ji 23:16

16Wurra Paul an-nika gochila a-jirra, jelapa niya an-nika mu-lopa acha, nipa a-galiyana burrwa abu-bu barra Paul. Lika a-bona, an-dakal gun-birripa bala a-barrngumurra, lika gun-gata janguny gu-ngurrjinga nula Paul.