Search form

Jama Aburr-ji 23:2

2Gun-narda Paul a-wena burrwa, lika an-gata junggay wana an-babalapa an-nelangga Ananáyach (Ananias), nipa a-wena burrwa aburr-gata yi-gurrepa aburr-ji nula Paul birripa abu-bu barra ngana a-jirra.