Search form

Jama Aburr-ji 23:20

20Lika nipa an-yawarriny a-yinanga, “A-lay, Ju yerrcha gu-ngardapa aburr-negiyana, birripa aburr-wena jimarna bubu-wenggana barra ngulam barra Paul ny-ja barra burrwa ganychila yerrcha, jimarna mola aburr-galiya barra nula jechinuwa.