Search form

Jama Aburr-ji 23:21

21Wurra gala barra ny-yagurrma burrwa. Ngardawa aburr-werranga aburr-gatiya 40 gu-galiya yerrcha, birripa gojilapa marr gubu-ganyja nula barra abi-rrima. Minypa gochila aburr-rrayana gu-gapa gu-guta gala barra mbi-bay balaja rrapa jin-garla, bugula burr-guta. Wurra burdak Paul abu-bu barra a-juwa, nuwurra waypa lika jurdach balaja burr-guta mbi-bay barra. Minyjiya. Gipa nawanawa aburr-ni rrapa minypa marr gubu-ganyja minyja rraka nginyipa ny-yagurrma burrwa rrapa Paul ny-jerrma.”