Search form

Jama Aburr-ji 23:22

22Gun-narda bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal a-galiyana nula an-yawarriny, lika a-yinagata nula, “A-lay, gala barra an-nerranga ny-yengga nula nginyipa nyina-bona, ny-yena apula.” A-yinagata a-wena nula, lika a-jerrmarra, a-bona an-yawarriny.