Search form

Jama Aburr-ji 23:23

Paul Yongun Abu-ganyja Nula Biylik (Felix)

23Lika an-maywapa an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal a-gonyjinga butula abirri-jirrapa abirri-yigipa abirri-mujama an-dakal abirri-ganyja abirri-workiya. Lika a-yinanga butula, “A-lay, aburr-gotipa nyirrbu-ganyja nyirri-workiya nyirri-wengga barra burrwa, nawanawa aburr-ni barra Jecharíya (Caesarea) aburr-boy barra aburr-jaranga, minypa 200. Rrapa aburr-werranga nyirrbu-ma barra aburr-jaranga ji-yarraman aburr-boya aburr-workiya, 70 gu-galiya yerrcha. Rrapa aburr-werranga garlpi mbi-rrimanga nyirrbu-ma barra mola 200 gu-galiya yerrcha. Nyiburr-gunardiya wupa nawanawa nyiburr-ni barra geka ana-munya nyiburr-boy barra 9 o'clock.