Search form

Jama Aburr-ji 23:24

24Rrapa Paul jin-nika ny-ma barra nula yarraman a-warrcha barra jin-ngardapa ngika, wurra jin-nerranga jiny-yinmiyapa barra birripa aburr-wuchichiya, aburr-jonama Paul abu-ga barra. Lika burr-guya jaga buburr-gana nula buburr-boy; gala yapa ana-werranga a-bun. Wurra nyibu-ga barra nula Biylik (Felix) an-gata bunggawa a-nirra gun-gata rrawa Jecharíya. Ganapiya.”