Search form

Jama Aburr-ji 23:29

29Wurra gata ngu-boya, ngu-birripiya nula rrapa ngu-nacha gala gun-nga werra a-negiya rraka wupa a-ni rrapa a-juwa; wurra gun-nyagara. Wurra mari gubi-jarlapurda nula ngardawa gun-birripa gun-guwarr.