Search form

Jama Aburr-ji 23:30

30Gun-gatiya lika an-nerranga yongun a-weya apula Ju yerrcha aburr-werranga wengga gubu-burnda an-guna abu-bu barra a-juwa. Rrapa gun-narda waypa ng-galiyarra, warrika ngu-borrwuja an-guna ngu-jerrma barra nggula nginyipa. Ganapiya, wurra aburr-gata mari gubi-jarlapurda nula, ngaypa ngu-weya burrwa minyja birripa mari gubi-rrima nula an-guna, aburr-bengga barra nggula, gun-narda aburr-wengga barra nggula nginyipa.”

Gu-yinagata janguny an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal a-wukurrjinga nula Biylik.