Search form

Jama Aburr-ji 23:32

32Aburr-yu, guna-gepana, lika birripa gu-rrepara aburr-bona gurda aburr-jekarra Jirúchalam. Wurra birripa ji-yarraman aburr-boya aburr-workiya Paul mu-nguy abu-ganyja aburr-bona,