Search form

Jama Aburr-ji 23:34

34Nipa Biylik mu-nana jurra, lika a-wengganana Paul yina gaya an-guyinda. Nipa Paul a-yinanga nula, “Ngaypa Jilíchiya (Cilicia) ng-guyinda.”

Gun-narda waypa Biylik marn․gi a-ni nula Paul nipa Jilíchiya an-guyinda,