Search form

Jama Aburr-ji 23:4

4Lika birripa aburr-gata yi-gurrepa aburr-jirra nula aburr-yinanga nula, “An-narda Wangarr a-gurrmurra junggay wana an-babalapa nginyipa gun-nerra ny-yena nula, ya?”