Search form

Jama Aburr-ji 23:7

7Gun-narda wupa a-wena, lika aburr-gata Berachi yerrcha rrapa Jejuchi yerrcha aburr-garlmunapa ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiyana, lika aburr-ngorrkorndiyana.