Search form

Jama Aburr-ji 23:8

8Ngardawa aburr-gata Jejuchi yerrcha gubu-borrwurra aburr-workiyana an-gugaliya a-juwiya a-workiya, jimarna Nyanyapa arrku gala a-yinmiya mola a-jarrkarra. Rrapa minypa mola gubu-borrwurra aburr-workiyana, jimarna waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk ngika, rrapa an-nerranga burr-guta rrapa an-mawunga an-guyinda ngika. Wurra birripa Berachi yerrcha jarra gubu-borrwurra aburr-workiyana minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya nuwurra barrwa lika Nyanyapa arrku a-jarrkarra barra. Rrapa minypa mola gubu-borrwurra aburr-workiyana waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk gun-burral aburr-nirra rrapa an-nerranga burr-guta rrapa an-mawunga an-guyinda a-nirra.