Search form

Jama Aburr-ji 23:9

9Lika burr-guya waykin aburr-wena. Rrapa aburr-werranga Berachi yerrcha aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega, birripa aburr-garlmuna, burr-guya aburr-wena, aburr-yinanga, “A-lay, ngayburrpa nyibu-borrwuja an-guna gala gun-nga werra a-negiya. Waygaji gun-burral waykin an-guyinda a-wena nula; waygaji an-mawunga an-guyinda, waygaji an-mujaruk.” Aburr-yinagata aburr-wena Berachi yerrcha.