Search form

Jama Aburr-ji 24:13

13Wurra aburr-guna geka aburr-wena nggula, gun-narda gala aburr-yinmiya bubu-gurdagurdarra gun-burral. Ngardawa gun-burral ngika; wurra jarrma gubu-mangga apula.