Search form

Jama Aburr-ji 24:18

18Wurra gun-gatiya ng-garlmiya, jimarna ngu-yirda, minypa gipa mu-ngoyurra ngu-wepiya minypa gun-ngayburrpa joborr gun-guwarr, lika gatiya Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa ngunabu-barripurda. Wurra gala aburr-jaranga nyiburr-bamagutuwiya nyiburr-ni, gala ana-nga ngarndarrk ngarndarrk nyirri-negiya nyirri-boy, wurra gun-nyagara.